Udvalg

Forbundsbestyrelsen har nedsat en række udvalg til at udføre bestemte opgaver, som er beskrevet på denne side.

Generelt om udvalgene
Alle udvalg består af medlemmer fra forskellige foreninger, og de har det tilfælles, at de ønsker at arbejde med en konkret opgave i forbundet.
Et udvalg består typisk af 4-6 medlemmer, som vælger sin egen formand. Formandens opgave er at indkalde, strukturere og styre møderne og sikre at opgaven løses. Formanden refererer til en bestyrelsesrepræsentant, der følger udvalgsarbejdet fra sidelinjen.
Der skal skrives referat af møderne, og referatet skal sendes til forbundskontoret og til bestyrelsesrepræsentanten.
Udvalget er ansvarlig for eget budget og skal arbejde med økonomistyring, således at midlerne skaber størst muligt værdi og budgettet overholdes.
Målet er at udvalgene arbejder selvstændigt og løser den beskrevne opgave. Kontorets ansatte støtter op om udvalgsarbejdet efter behov.
Alle udvalg afleverer en skriftlig årsberetning senest seks uger før der afholdes repræsentantskabsmøde.
Der skal være deltagelse af minimum et medlem fra hvert udvalg på forbundsdagen.

 

Udvalg for tværgående idræt

Bestyrelsesrepræsentant: Carina Kallan tlf. 60196649

BØRNE- OG UNGEUDVALG
Formål: at udvikle forbundets aktiviteter blandt børn og unge til fremme for motion, trivsel og sundhed.
Opgave: Udvalget samler, udvikler og afprøver ideer og projekter indenfor børne- og ungearbejdet, og på den måde fungerer udvalget som en videns- og idébank for foreningerne, og som et organ til udvikling af idræt i forbundet. Udvalget har eksempelvis skabt “Rend og hop med Oliver”, der med sin indsats for motorik i institutioner og dagplejen er blevet et selvstændigt projekt i KFUMs Idrætsforbund. Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov.

SENIORUDVALG
Formål: At udvikle forbundsaktiviteter for seniorer
Opgave: Udvalgets primære opgave er at arrangere og afvikle senioridrætslejren i sommerferien. Udvalget har til opgave at planlægge indhold og program i lejren. Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov. Kontoret står for kontakten til Hellebjerg. Kontoret registrerer tilmeldinger og udsender en velkomstmail til lejrdeltagerne på vegne af udvalget.

BEDSTE/BØRNEBØRNSUDVALG
Formål: Arbejdsudvalg, der har til formål at arrangere og afvikle bedste- og børnebørnslejren
Opgave: Udvalgets opgave er at arrangere og afvikle bedste- og børnebørnslejren på Hellebjerg Idrætsefterskole. Udvalget har til opgave at planlægge indhold og program i lejren. Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov. Kontoret står for kontakten til Hellebjerg. Kontoret registrerer tilmeldinger og udsender en velkomstmail til lejrdeltagerne på vegne af udvalget.

 

Idrætsudvalg

Bestyrelsesrepræsentant: Michael Nielsen, tlf. 29362375

Der er nedsat et udvalg for hver idrætsgren i forbundet. De respektive idrætsudvalg har til formål at skabe aktiviteter på forbundsniveau og herunder forbundsmesterskab (FM)
Udvalgenes primære opgave er at planlægges og afvikle FM. Konkret består opgaven i at fastsætte datoer for FM, udbyde FM, vælge arrangører og afslutte kontrakter. Diskutere ideer til at forbedre og udvikle FM med udgangspunkt i sidste års evaluering. Sikre en god dialog med den arrangerende FM-forening. Opdater “kogebogen” for FM. Være tilstede og være synlige ved Ungdoms FM og Senior FM. Sikre skriftlig evaluering af FM i samarbejde med den arrangerende forening. Udvalgene har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret støtter op om planlægningen af FM efter udvalgenes ønske og behov. Forbundskontoret medvirker i udbud af FM og indgåelse af kontrakt.

HÅNDBOLD

FODBOLD

BADMINTON

BORDTENNIS

VOLLEYBALL
(FM afvikles i et samarbejde med efterskolerne)

GYMNASTIK
(FM afvikles i et samarbejde med efterskolerne)

 

Samfundsudvalg

Bestyrelsesrepræsentant: Mark Gammeljord, tlf. 27638460

KOS-UDVALG
Formål: (mangler)
Opgave: (mangler)

INTERNATIONALT UDVALG
Formål: At sikre dansk deltagelse i det internationale arbejde
Opgave: Udvalget fungerer som bindeled imellem forbundsbestyrelsen og det europæiske KFUM idræt, og således deltager udvalgsmedlemmer i 1-2 møder i forbundsbestyrelsen pr. år. Udvalget søger indflydelse igennem bestyrelsesarbejdet i ESY (European Sports YMCA). Udvalget har til opgave at promovere ESYs sportseminar og finde kandidater til det internationale seminar. Udvalget påtager sig opgaver i planlægning og gennemførelse af ESY sportseminiar, ligesom de er repræsenteret på seminaret. Udvalget søger økonomisk støtte til såvel danske som de østeuropæiske deltagere. Udvalget fungerer som bindeled mellem de respektive idrætsudvalg, hvor der afholdes EM. Udvalget har til opgave at motivere danske klubber til at afholde EM, og udvalget medvirker til at danske hold deltager i EM så vidt økonomien forslår. Udvalget har desuden ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret bistår udvalget efter ønske og behov.

 

Udvalg for uddannelse og kursus

Bestyrelsesrepræsentant: Carina Kallan tlf. 60196649

KURSUSUDVALG
Formål: At planlægge og udvikle kurser i KFUMs Idrætsforbund.
Opgave: Udvalgets primære opgave er at sikre afholdelse af sommerkursus på Hellebjerg Idrætsefterskole. Udvalget udpeger kursusleder, instruktør og medieleder. Udvalget samarbejder med KOS-udvalget om KL-dagen. Udvalget opdaterer kursusmaterialet og markedsfører sommerkurset. Udvalget holder et afsluttende møde med evaluering og overdragelse til næste års kursusudvalg. Udvalget har desuden ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen. Hvis forbundsbestyrelsen ønsker at udvide med andre kursusaktiviteter hører denne opgave også under udvalget.
Drejebog til sommerkursus: Udvalget udpeger kursuslederen, og i fællesskab med kursuslederen skal udvalget udvælge og rekruttere de nødvendige instruktører og medieleder. Dette skal ske senest 6 måneder før afholdelse af sommerkursus. Udvalget samarbejder med KOS-udvalget om KL-dagen. Udvalget tager ansvar for at kursusmaterialet er opdateret. Hvis forbundsbestyrelsen ønsker at udvide med andre kursusaktiviteter hører denne opgave også under kursusudvalget.
Når kursusudvalget har sammensat en stab af instruktører, overdrager de opgaven med detailplanlægning og økonomistyring til kursuslederen. Staben sørger for alle praktiske forberedelser til sommerkurset, og kursuslederen sørger for, at der bliver lavet en slutevaluering med instruktørerne.
Når opgaven med planlægning er overdraget til kursuslederen og staben, har kursusudvalget ansvar for at lave generel PR for sommerkursus og sikre tilmeldinger i de hjemlige foreninger.
Forbundskontoret fastsætter dato for sommerkursus efter aftale med Hellebjerg Idrætsefterskole, og kontoret sørger for, at der laves en tilfredshedsundersøgelse af kursisterne ved kursets afslutning.
I august/september afholder kursusudvalget et afsluttende møde med gennemgang af evalueringen og tilfredshedsundersøgelsen. Forbundets udviklingskonsulent deltager i mødet. Det vil være naturligt for nye medlemmer at indtræde i udvalget på dette tidspunkt, da det samtidig er et overdragelsesmøde, og et opstartsmøde for det nye kursusudvalg.

 

Udvalg for internationalt arbejde

Bestyrelsesrepræsentant: Michael Nielsen, tlf. 29362375

INTERNATIONALT UDVALG
Formål: At sikre dansk deltagelse i det internationale arbejde
Opgave: Udvalget fungerer som bindeled imellem forbundsbestyrelsen og det europæiske KFUM idræt, og således deltager udvalgsmedlemmer i 1-2 møder i forbundsbestyrelsen pr. år. Udvalget søger indflydelse igennem bestyrelsesarbejdet i ESY (European Sports YMCA). Udvalget har til opgave at promovere ESYs sportseminar og finde kandidater til det internationale seminar. Udvalget påtager sig opgaver i planlægning og gennemførelse af ESY sportseminiar, ligesom de er repræsenteret på seminaret. Udvalget søger økonomisk støtte til såvel danske som de østeuropæiske deltagere. Udvalget fungerer som bindeled mellem de respektive idrætsudvalg, hvor der afholdes EM. Udvalget har til opgave at motivere danske klubber til at afholde EM, og udvalget medvirker til at danske hold deltager i EM så vidt økonomien forslår. Udvalget har desuden ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
Forbundskontoret bistår udvalget efter ønske og behov.